Hỏi: Có thể sử dụng Silicone chống thấm thay cho silicone kết cấu không? Tại sao?

Trả lời

Đang cập nhật câu trả lời

Hỏi đáp Silicone khác