• Xây dựng thành phố cho tương lai

    Hơn một thập kỷ trước, Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về Môi trường sống đã kết luận rằng “ chúng ta đang có cơ hội và hy vọng tuyệt vời để xây dựng một thế giới mới, trong đó phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là các thành phần phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau nằm trong...